Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Το Εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα επιστημονικής δραστηριοποίησης  σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι:

  • Συμμετέχουν στα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΤΕΕΑΠΗ.
  • Εκπονούν έρευνα σε πεδία αντίστοιχα με τη στοχοθεσία του Εργαστηρίου.
  • Συμμετέχουν σε συνέδρια και συλλογικές ερευνητικές εργασίες/δημοσιεύσεις σε συνεργασία  με τα μέλη του.
  • Συμμετέχουν στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.