Σχετικά

Σκοπός και Έργο του Εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναπτυχθούν τομείς ερευνητικών, διδακτικών και ευρύτερων επιστημονικών δραστηριοτήτων από τα μέλη του.

Το έργο του εργαστηρίου επικεντρώνεται στα πεδία της κοινωνιολογίας, των πολιτικών ιδεών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιστορίας της εκπαίδευσης, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον στη συγκριτική σπουδή των θεμάτων αυτών καθώς και σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, τα οποία συνδέονται στενά με την ενδυνάμωση του σχολείου και την ποιότητα του παρεχόμενου έργου σε αυτό.   Το εργαστήριο επιδιώκει να συμβάλει δημιουργικά στην εκπαιδευτική έρευνα στο Τμήμα όπου ανήκει, στη χώρα και διεθνώς, σε επιστημονικές περιοχές που συνδυάζουν τον κοινωνιολογικό λόγο, τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τις πρακτικές καθώς και τους σύνθετους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς και τις εφαρμογές τους στη σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της μάθησης.

Ειδικότερα, τα βασικά επιστημονικά πεδία του Εργαστηρίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

 • Κοινωνιολογική ανάλυση των εκπαιδευτικών θεσμών
 • Κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης
 • Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Τα δικαιώματα του παιδιού και ηθικο-πολιτική αγωγή
 • Εκπαίδευση και δημοκρατία: η σύγχρονη ιδιότητα του πολίτη
 • Ιστορία της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των πολιτικών ιδεών
 • Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, επικοινωνία, διαπολιτισμική δράση και ανταλλαγή
 • Διαπολιτισμική παιδαγωγική
 • Σχεδιασμοί μάθησης με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η πολιτική της δια βίου μάθησης
 • Διαπολιτισμικός διάλογος
 • Εκπαιδευτική πολιτική
 • Συγκριτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και έλεγχος
 • Πολιτικές και πρακτικές για τη βελτίωση του σχολείου
 • Ο επαγγελματισμός, η επαγγελματική ταυτότητα και η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
 • Εκπαίδευση και πολιτική για την προαγωγή της υγείας

ƒ

Αποστολή του Εργαστηρίου

 • Προώθηση της έρευνας στο πεδίο των επιστημονικών δραστηριοτήτων των μελών του
 • Οργάνωση φροντιστηριακών δραστηριοτήτων για τους φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών
 • Συνεργασία με εργαστήρια και κέντρα έρευνας άλλων Πανεπιστημίων της χώρας και του εξωτερικού και δημιουργία δικτύων έρευνας
 • Δημοσιεύσεις επιστημονικού έργου των μελών του εργαστηρίου
 • Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, προσκλήσεις διακεκριμένων ομιλητών
 • Διαμόρφωση προϋποθέσεων για επισκέψεις Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό την έρευνα και/ή τη διδασκαλία στο Τμήμα αλλά και για επισκέψεις των μελών του Εργαστηρίου σε αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας
 • Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην τοπική κοινότητα
 • Διοργάνωση σεμιναρίων και/ή  εργαστηριακών δραστηριοτήτων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε σχολεία πάνω στις θεματικές του εργαστηρίου