Έρευνα

Τα μέλη του Εργαστηρίου διοργανώνουν ή συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και έχουν αναπτύξει συνεργασίες με πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για την προώθηση της έρευνας και της  ακαδημαϊκής κινητικότητας.